- OFERTA -

MONTOCHEM-OŚWIĘCIM” SP. Z O. O. wprowadziła do swojej oferty nowy innowacyjny produkt: usługa spawania elementów instalacji przemysłowych za pomocą technologii LDGM, o innowacyjnych cechach oraz parametrach wynikających z opracowanej przez MONTOCHEM-OŚWIĘCIM” SP. Z O. O. technologii.

Usługa spawania w technologii LDGM wyróżnia się poniższymi cechami/parametrami/funkcjonalnościami:

– płynniejsze przejścia lica spoiny

– bardziej regularne wtopienie spoiny w materiał

– obniżenie kosztu wykonania usługi o 35%

– skrócenie czasu wykonania spoiny o 39%

– zmniejszenie zużycia ilości materiału do spawania – spoiwa, o 42,69%

 

Produkt został wprowadzony w wyniku realizacji projektu nr POIR.03.02.02-00-2681/20 dofinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania  3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

Projektowania i wytwarzania zgodnie z wymogami Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU, ASME, WUDT-UC/2003.

Montażu i remontów.

Modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych wykonanych ze stali węglowej i stopowej.

Instalacji technologicznych.

Rurociągów przemysłowych.

OFERUJEMY TAKŻE

Wykonywanie odgałęzień, przyłączy rurociągów „na ruchu” metodą hot tapping.

Wykładanie zbiorników wykonanych ze stali węglowych blachą nierdzewną lub kwasoodporną.

Usługi spawalnicze świadczone przez pracowników posiadających uprawnienia UDT-CERT, TUV.

Konstrukcje stalowe wszelkiego typu.

Wykonywanie i montaż przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Usługi walcowania blach i profili stalowych.

Osiowanie agregatów pompowych.

Doradztwo techniczne.